Privacy Policy

PRYSMIAN ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Jelen adatkezelési szabályzat célja, hogy a Prysmian MKM Magyar Kábel Művek Kft. mint adatkezelő (a továbbiakban: „Adatkezelő” vagy „Társaság”) által a https://hu.prysmian.com/ honlapon (a továbbiakban: „Weboldal”) történő személyes adatkezelés eszközeit és céljait bemutassa.

Tájékoztatjuk, hogy a jelen szabályzat mindenkire alkalmazandó, aki a Weboldalon navigál vagy azt használja, illetőleg a Weboldalon keresztül elérhető tartalommal vagy szolgáltatásokkal egyéb módon kapcsolatba kerül (a továbbiakban: „Felhasználó”).

A Felhasználók személyes adatainak kezelését minden esetben az alkalmazandó adatvédelmi rendelkezésekkel teljes összhangban végezzük, amelybe beleértendő a 2016/679 (EU) Rendelet (a „GDPR”).

1. ÁTIRÁNYÍTÁS MÁS WEBOLDALAKRA

A Weboldal olyan linkeket tartalmaz, amely Önnek lehetőséget ad arra, hogy más, a Prysmian Csoporton belüli más társaságok vagy harmadik személyek által üzemeltetett weblapokat futtasson. A Társaság nem vállal felelősséget a személyes adatok olyan kezeléséért, amelyet harmadik személyek weblapjain keresztül vagy azokkal kapcsolatosan folytatnak.

Ezért minden Felhasználó, aki ilyen weblapokra és/vagy közösségi oldalakra látogat a Weboldalon keresztül, maga köteles a vonatkozó adatvédelmi szabályzatokat körültekintően elolvasni annak érdekében, hogy megértse, hogy milyen módon kezelik a személyes adatait azok a harmadik személyek, amelyek mint önálló adatkezelők az ilyen weboldalakat működtetik és üzemeltetik.

2. A GYŰJTÖTT SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI

A. Forgalmi adatok

A Weboldal működtetéséhez használt számítógépi rendszerek és szoftver-eljárások a normál működésük során szükségszerűen gyűjtenek bizonyos személyes adatokat, amelyek továbbítása az Internet kommunikációs protokolljainak használatához nélkülözhetetlenek.

Az ilyen adatok kategóriái magukba foglalják a következőket: IP címek, böngésző típusa, operációs rendszer, a domain név és a weblap címek, amelyről vagy amelyre Ön be- vagy kijelentkezik, a Weboldalon belül a Felhasználó által látogatott oldalakról szóló információ, a belépés időpontja, az időtartam, amelyet a Felhasználó egyetlen oldalon maradva tölt, a belső elérési analízis és a Felhasználó operációs rendszerének és számítógépes környezetének egyéb paraméterei.

Az Ilyen technikai / IT adatok gyűjtése és felhasználása csak összesített módon és úgy történik, hogy azokat azonnal nem lehet azonosítani; továbbá azokat egy, a Weboldalon vagy a Weboldal ellen esetlegesen elkövetett bűncselekmény esetén fel lehet használni a felelősség megállapítására vagy az illetékes hatóságok kérésére.

B. Közvetlenül a Felhasználó által biztosított személyes adatok

A Weboldalon van néhány olyan rész, (pl. a hírlevélre való feliratkozás), amelyeknek a céljuk kizárólag azon személyes adatok gyűjtése, amelyeket a Felhasználó saját döntése alapján oszt meg a Társasággal. Ilyen esetekben egyértelmű, hogy az Adatkezelő a Felhasználó által megadott adatokat a kapott kérések teljesítése érdekében gyűjti. Emiatt, amennyiben a Felhasználó jobban szeretné, hogy az Adatkezelő ne gyűjtse a személyes adatait, szabadságában áll, hogy ne küldjön ilyen megkeresést.

Mindenesetre a Felhasználók mindenkor jogosultak arra, hogy a jelen szabályzat elolvasását követően a Weboldalon elérhető, e célra rendelkezésre álló formanyomtatványok kitöltésével megosszák saját adataikat annak érdekében, hogy részleteiben megértsék, hogy hogyan és milyen célokra kezeli a Társaság a személyes adataikat

3. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

A Weboldalt azzal a fő céllal tervezték, hogy információt biztosítson – és ekként interaktív ablakként működjön – a Prysmian Csoportba tartozó társaságok tevékenységéről, termékeiről és az általuk kínált szolgáltatásokról. Ez az indoka annak, hogy a legtöbb esetben a Felhasználók személyes adatainak gyűjtése nem szükséges.

Mindenesetre a GDPR-ban foglalt elveknek megfelelően a Weboldal úgy működik, hogy a személyes adatok gyűjtését a minimálisra szorítsa, valamint, hogy az ilyen adatok kezelését elkerülje minden olyan esetben, amikor az alább leírt célok egyéb eszközökkel és/vagy anonimizált adatokkal elérhetőek.

Az Ön személyes adatait a Társaság kizárólag az alábbi célokból kezeli:

 1. a Weboldalon való megfelelő navigáció lehetővé tétele;
 2. a Felhasználók számára lehetővé tenni, hogy jobban feltárhassák a Társaság tevékenységét, szolgáltatásait és az általa kínált termékeket és több információt nyerhessenek azokról;
 3. válaszoljanak a Felhasználók megkereséseire és teljesíthessék azokat;
 4. toborzási eljárást működtessenek és gyűjthessék a Weboldalon keresztül benyújtott önéletrajzokat;
 5. hogy eleget tehessenek az alkalmazandó jogból és/vagy az illetékes hatóságok kérései és határozataiból eredő kötelezettségeknek;
 6. a Társaság termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó promóciós hírlevelek kézbesítésére.

Amennyiben a jövőben valamely adatot a fent leírtaktól eltérő célokra is gyűjtenek, a Társaság kötelezettsége, hogy egyfelől megfelelő tájékoztatást adjon a Felhasználónak ezekről az új célokról annak érdekében, hogy az átláthatóságot és a felhasználói tudatosságot erősítse, másfelől pedig, hogy ahol szükséges biztosítsa, hogy legyen egy érvényes jogalap (például a Felhasználó hozzájárulása), hogy a vonatkozó adatkezelés végezhető legyen.

4. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A személyes adatok átadása a Felhasználó által – amennyiben másképp nem jelezzük – önkéntes, de ki kell emelni, hogy amennyiben visszautasítják, hogy egyes adatokat a Társaság rendelkezésére bocsássanak, úgy ez a Felhasználó kérésének teljesítését vagy egyes meghatározott szolgáltatások nyújtását (például a hírlevél küldését) lehetetlenné teszi.

A fenti a) – e) pontok szerinti adatkezelési tevékenység nem igényli a Felhasználó hozzájárulásának beszerzését tekintettel arra, hogy azok attól eltérő jogalapon nyugszanak, nevezetesen a Felhasználó által közvetlenül kért szolgáltatások teljesítésén és biztosításán, valamint az Adatkezelőre irányadó jogi kötelezettségnek való megfelelőség biztosításának szükségességén.

Ezzel ellentétben, bár a promóciós hírlevelek küldése megkívánja a Felhasználó regisztrációját, a Társaság nem képes az ilyen kommunikáció kézbesítésére a Felhasználó kifejezett előzetes hozzájárulása hiányában.

5. AZ ADATKEZELÉS MÓDSZEREI ÉS AZ ADATBIZTONSÁG

A személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, a fenti céloknak megfelelően, továbbá az alkalmazandó jog által meghatározott alapvető alapelveknek megfelelően gyűjtjük és kezeljük.

Az adatkezelési műveleteket mind manuálisan, mind elektronikusan végezzük vagy pedig információtechnológiai eszközökkel, mindig olyan technikai és szervezési intézkedések hatálya alatt, amelyek biztosítják az adatok biztonságát és titkosságát, különös figyelemmel arra, hogy csökkentsük a személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítésének, elvesztésének, megváltoztatásának, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalának vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés veszélyét, továbbá általánosságban annak veszélyét, hogy az adatkezelés az adatok gyűjtésének céljával nem áll összhangban.

Az adatkezelés az Adatkezelő hatáskörében történik olyan személyek által, akiknek megfelelő jogosultságaik vannak az adatokhoz való hozzáféréshez és azok kezeléséhez a Társaság által adott utasításoknak és a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak és szabályozásnak megfelelően.

6. HARMADIK SZEMÉLYEK RÉSZÉRE TÖRTNŐ ADATTOVÁBBÍTÁS

A Weboldalon keresztül gyűjtött személyes adatokat harmadik személyekkel nem osztjuk meg és nekik nem adjuk át csak akkor, ha a Felhasználó kifejezett hozzájárulását adja ehhez.

Amennyiben a Társaság az adatokat harmadik fél beszállítók (mint például szolgáltatók, postai szolgálatok, hosting szolgáltatók, IT szolgáltatók, kommunikációs ügynökségek) számára hozzáférhetővé teszi annak érdekében, hogy a fent felsorolt célokkal kapcsolatosan vagy azok eléréséhez szükséges egyes szolgáltatásokat nyújtsanak, úgy az Adatkezelő felelőssége, hogy ezen harmadik feleket adatfeldolgozóként megbízza azok képessége, tapasztalata és megbízhatósága alapján, valamint hogy számukra megfelelő utasításokat adjon az adatbiztonságot illetően. A megbízott adatfeldolgozók aktuális listája bármikor hozzáférhető a Társaságnak küldött, alább részletezett írásbeli megkeresés alapján.

Ezzel együtt a Felhasználók személyes adatait kötelező harmadik személyeknek átadni, így a közhatalmi vagy bírósági hatóságoknak, kötelező utasítások és megkeresés teljesítésekor illetőleg az alkalmazandó jogszabályok előírásai szerint.

7. ADATTÁROLÁS

A Weboldal által gyűjtött személyes adatokat olyan formátumban tároljuk, amely a Felhasználók azonostását nem teszi lehetővé hosszabb ideig, mint amennyi szükséges annak a célnak a megvalósításához, amelyre eredetileg az adatokat gyűjtötték; de minden esetben legfeljebb az alkalmazandó jogszabályi előírások és szabályok által meghatározott időbeli korlátozáson belül, illetőleg addig őrizzük meg őket, hogy – amennyiben szükséges – az Adatkezelő jogait kikényszeríthessük és megóvjuk (összhangban a jogszabályok által meghatározott megőrzési időtartamokkal és elévülési idővel).

Amennyiben a fentieknek megfelelően már nem szükségesek, az adatokat megsemmisítjük vagy anonimizáljuk.

8. SÜTIK (KERESZTHIVATKOZÁSOK)

A Weboldal által telepített és használt sütikről további információt az alkalmazandó Süti szabályzat tartalmaz.

9. ADATTOVÁBBÍTÁS KÜLFÖLDRE

Tekintettel az Adatkezelő nemzetközi természetű üzleti tevékenységére az adatokat külföldre továbbítjuk, és azokat ott dolgozzák fel kizárólag a fent leírt célokból a Prysmian Csoportba tartozó társaságok, amelyeknek a székhelye az Európai Unió területén belül és kívül egyaránt lehet.

Minden esetben, amikor az adatokat nem EU-s országokba továbbítjuk, az adattovábbítás meghatározott, a jog által megkövetelt adatvédelmi garanciáknak megfelelően történik, például ez Európai Bizottság által jóváhagyott általános adatvédelmi kikötések elfogadásával vagy egyéb, ezzel egyenérték biztosítékokkal.

10. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

A Felhasználó bármikor gyakorolhatja a jogait, amelyek magukba foglalják:

 1. a személyes adataihoz való hozzáférést, az Adatkezelő általi adatkezelés céljainak, a kezelt adatok kategóriáinak, a címzettek igazolását, akik részére az adatokat közzéteszik, az alkalmazandó tárolsi időtartam és annak igazolását, hogy alkalmaznak-e automatizált döntéshozatali eljárást;
 2. az általa pontatlannak megjelölt adatok haladéktalan kijavítását;
 3. a jogszabályok által megjelölt esetekben az adatai törlését;
 4. ahol lehetséges, ott a személyes adatok kezelésének korlátozását;
 5. az Adatkezelőnek átadott adatok hordozhatóságának kérelmezését, vagyis azt, hogy minden esetben, amikor a hatályos jogszabályok megkövetelik, azokat szerkesztett, általánosan használt és gép által olvasható formában megkaphassa, továbbá hogy az adatokat másik adatkezelőhöz továbbítsák anélkül, hogy azt a Társaság bármely módon akadályozná;
 6. az illetékes felügyeleti hatósághoz panasz benyújtását (Olaszországban ez az Autorità Garante per la protezione dei dati personali) (Magyarországon ez a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a NAIH)

Ezeknek a jogoknak a gyakorlásához vagy bármely további információért és/vagy részletekért kérjük, írjon a [email protected] e-mail címre.

11. ADATKEZELŐ

Az Adatkezelő a Prysmian S.p.A. – egy olasz jog szerint alapított és bejegyzett társaság, amelynek székhelye a Via Chiese 6 - 20126 Milánó (Olaszország)címen található.

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztségviselője a [email protected] e-mail címen érhető el.

12. A SZABÁLYZAT FRISSÍTÉSE

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési szabályzatot időről idre módosítsa és/vagy integrálja annak érdekében, hogy az újabb jogi előírásoknak megfeleljen és/vagy újabb szolgáltatásokra terjessze ki azt. Emiatt a Felhasználókat arra kérjük, hogy meghatározott időközönként látogassanak el erre a lapra.

Alább kiemeltük a dátumot, amikor a jelen szabályzat legutóbbi verzióját feltöltöttük.

Utolsó frissítés: 2018/05/22